Omby Kaross

Hur vi hanterar känslig information


Integritetspolicy
Omby Kaross AB (nedan ”vi”) behandlar dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Vi är öppna med hur och varför vi behandlar personuppgifter och vill i denna policy ge dig insyn i vår hantering.

Vem är ansvarig för personuppgifter Omby Kaross AB?

Omby Kaross AB 556972-7166, är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling i bolaget, även om uppgifterna samlats in av ett annat bolag. Om du vill skriva brev till oss så är adressen:
Omby Kaross AB
GDPR Fagerstagatan 19B 163 53 Spånga
Det går även bra att maila oss på info@ombykaross.se
När du använder våra verkstadstjänster, köper tilläggstjänster eller produkter som levereras av någon av våra samarbetspartners – vill vi upplysa om att det kan vara någon av våra samarbetspartner som är personuppgiftsansvarig i vissa avseenden (t ex fordonsinfo som biltillverkare samlar in eller info om du tecknar försäkring eller önskar finansiering av finans- eller försäkringsbolag som vi samarbetar med).

Vems personuppgifter behandlar vi?
Omby Kaross behandlar främst uppgifter om följande kategorier av personer; våra kunder, prospects (du som ännu inte är kund men som vi hoppas skall bli det), medlemmar i någon av våra kundklubbar och om du är en juridisk person – hanterar vi även personuppgifter om fysiska personer som representerar ditt företag (t ex kontaktperson, beställare, inköpare, annat). När det är nödvändigt noterar vi även uppgift om vem som är borgensman eller medlåntagare. I de flesta fall har du själv lämnat uppgifterna till oss och i vissa fall samlas uppgifterna in från tredje part.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, IP-nummer eller kontaktuppgifter av olika slag behandlas. Vi behandlar även uppgift om din bils identifikationsnummer, relevanta uppgifter om dina ärenden/transaktioner med oss (t ex information om köp/hyra/lån/bud eller information för att processa betalningar). Dessutom behandlas fordonsinformation som ofta är av en mer teknisk karaktär, men ibland kan utgöra personuppgifter i en vid bemärkelse. Exempel på fordonsinfo kan vara mätarställning, modell, utrustning eller info som lagras i någon av fordonets datorer. Vi strävar efter att alla uppgifter skall vara uppdaterade och korrekta. Vi behandlar endast information som är relevant för att uppfylla våra syften, vilka redogörs för nedan.

Varför behandlas personuppgifterna?

I detta avsnitt redogör vi för varför vi behandlar personuppgifter och på vilken grund.

- För att administrera och utföra olika affärshändelser/transaktioner med dig Främst i samband med att du begär en offert eller väljer att köpa, låna eller hyra någon av våra produkter, köper någon av våra tjänster eller abonnemang samt om du väljer att bli medlem i någon kundklubb då vi måste administrera vårt kundförhållande och ta emot eller utföra eventuella betalningar.
Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund eller för att utföra åtgärder innan ett eventuellt avtal ingås men även då detta är ett av Omby Kaross berättigade intressen.
- För att handlägga, följa upp och analysera garantiärenden, reklamationer och krav Om du inte är nöjd med våra produkter eller tjänster så hanterar vi din reklamation, krav eller garantiärenden. För att vi skall kunna leverera så bra produkter och tjänster som möjligt och förbättra vår reklamationshantering kan vi även behöva följa upp och analysera informationen. Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund, vi måste också uppfylla rättsliga förpliktelser (t ex konsumenträtt & produktansvar) och detta är även ett av Omby Kaross s berättigade intressen.
- För att fullgöra olika skyldigheter som är reglerade i lag, förordning eller föreskrift Omby Kaross har flera olika åtaganden och regelbördan och komplexiteten ökar över tid. Bl.a. måste vi fullgöra vår bokföringsplikt och redovisningsåtaganden, konsumenträtt, regler om penningtvätt, mm. Grunden för vår behandling i dessa avseenden är helt enkelt att fullgöra rättsliga förpliktelser.
- För marknadsföring

Vi vill kunna hålla dig uppdaterad på vårt utbud, erbjudanden och events samt påminna om när det är dags för däckbyte, service eller liknande. Om du ej vill ha dessa erbjudanden måste du själv invända mot detsamma. Grunden för vår behandling är främst att detta ryms inom Omby Kaross berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats.
- För att följa upp och analysera vår verksamhet, fordonshistorik eller tillvarata våra rättigheter För att utveckla vår affärsverksamhet, vårt utbud och våra kunderbjudanden, IT-system och andra redskap i syfte att ständigt förbättra oss och höja säkerhet, kvalitet och effektivitet så analyserar vi t ex processer, arbetssätt, kundanalyser, benchmarking, support och tester.
Fordonshistorik – analysera och följa upp reparations- och servicehistorik avseende de fordon Omby Kaross levererat varor eller tjänster till, för att kunna ge rätt service och förbättra felsökning och diagnos vid reparation, höja säkerheten och kvaliteten på verkstadstjänsterna och leverera mer kostnadseffektiva tjänster.
Tillvarata rättigheter - t ex vad gäller att hantera ansvar/kostnader kopplade till våra fordon när de körs av kund, uppfylla avtal med tredjeman eller skydda oss från bedrägerier. Grunden för vår behandling av alla ovan åtgärder ryms inom vårt berättigade intresse.

Hur behandlas och lagras personuppgifterna?

Vi lagrar regelmässigt personuppgifter i våra olika system. Hur länge uppgifterna sparas är avhängigt av för vilket ändamål de samlats in och vilken typ av uppgifter det gäller. Vi lagrar inte informationen längre än

vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan.
För att ge en övergripande uppfattning så sparar vi t ex uppgifter när du köpt våra produkter eller tjänster, så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra rättsliga förpliktelser i lag eller avtal. Uppgifter om offerter sparas en kortare tid och lagringstiden styrs av vilken typ av offert som lämnas, där nybilsofferter sparas längre än övriga offerter. Om du kör våra fordon så lagras uppgifterna den tid som behövs för att kunna hantera eventuella ansvarsfrågor vid skada eller reglera avgift/böter som påförs fordon. När det gäller identifikationsnummer för fordon eller övrig fordonsinfo så sparas denna under fordonets uppskattade ”livstid” och efter viss tid endast i så kallad ”pseudonymiserad form” där uppgifterna inte sammankopplas med en viss person. Omby Kaross kan komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis. Om du har lämnat uttryckligt samtycke så sparas uppgifter under den tid vi hanterar dem för ändamålet som du har samtyckt till I de fall uppgifterna samlats in från tredjeman för att användas för direktmarknadsföring så sparas uppgifterna inte längre än Omby Kaross har rätt till det och där klara regler eller riktlinjer saknas raderas uppgifterna inom ett kalenderkvartal.

Vem kan få del av personuppgifter?

Vi kan i vissa fall även dela personuppgifter med andra mottagare, främst våra samarbetspartners eller myndighet. Detta gäller t ex biltillverkare och dess auktoriserade nätverk där främst fordonsinfo delas, men för att hantera återkallelser och garantiärenden förekommer att även att andra för ändamålet relevanta uppgifter utlämnas (t ex kontaktinfo). Vad gäller försäkringsbolag kan uppgifter vid skada eller registrering behandlas och delges försäkringsbolag. Relevanta uppgifter kan även lämnas till

finansbolag i samband med leasing- eller andra finansieringsrelaterade ärenden. Myndigheter kan komma att få del av information för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till informationen (t ex för registrering av fordon i trafikregister eller om skattemyndighet kräver information).
Omby Kaross använder ofta externa leverantörer för olika ändamål, t ex datalagring eller annan data-hantering, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Omby Kaross ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

Hur skyddas personuppgifterna?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har redundanta brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla information i enlighet med gällande lagar, regler och policies. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs regelbundet för att identifiera och korrigera eventuell sårbarhet.
Som huvudregel behandlas dina personuppgifter endast inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka rättigheter har den som är registrerad när Omby Kaross behandlar dina uppgifter?

Du som registrerad har alltid rätt att begära att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas om dig som person. Du har även rätt att begära

att uppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Du kan även rikta en invändning mot behandlingen och om du har lämnat ett samtycke till viss behandling kan du när som helst återkalla samtycket. Du har även rätten att begära dataportabilitet, d v s att kunna flytta med dig uppgifterna. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta Omby Kaross. Våra kontaktuppgifter framgår ovan.
Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndighet med klagomål. I Sverige vänder du dig till Datainspektionen. Notera att du aldrig måste lämna dina personuppgifter till Omby Kaross, men för det fall du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal, med dig undantaget följande fall:
- det är fråga om viss kontaktinformation, t ex epost och detta inte är nödvändigt för en specifik transaktion.
________________________________

Denna integritetspolicy fastställdes och reviderades av Omby Kaross AB den 28 September 2020.